de Bau vun enger Schoul

Den Här Äerzbëschof mëcht sech mat de Jonken op de Wee an Thailand. ‚t ass jidderengem kloër: hei geet  et nët ëm Tourismus! Wichteg Elementer vun dëser Rees sinn den Austausch mat anere Jonken, d’Gebied, d’Massfeier, d’Beschäftegung mat der der Enzyklika „Laudato Si“ an d’praktescht Matschaffe beim Bau vun enger Schoul. Dës Pilgerress an eng Erausfuerderung fir jidderen, dee matfiert.

Natierlech ass de Bau vun enger Schoul e grousse Projet, deen eis Kräften iwwersteigt. Jiddereen kann awer duerzou bäidroën, fir datt dëse Projet Realitéit gëtt. Grouss finanziell Ustrengungen sinn ustrengend fir Material ze kaafen fir ze bauen, fir d’Gebäier ze aménagéieren a fir de Betriib vun der Schoul ze assuréieren.

Bis de Summer sammle mäer Souën fir e Bäidrag ze leeschten. Symbol fir eise Bäidrag si Seefestécker a Form vun enger Zill. Dës symbolesch Zillen kommen aus dem Seefenatelier vun der „Yolande Coop“ vum Institut Saint-Joseph zu Betzder.

Wéi kann een hëllefen:

 • Mäer siche Jonker, déi fir dëse Projet Reklamm maachen a sech net schued sinn, fir Donën ze sammlen. Schwäetzt Leit un a frot si, op si de Bau vun der Schoul ënnerstëtze wëllen! Däer kritt vun eis Lëschten, fir d’Donën ze notéieren, a Seefestécker fir den Donateuren Merci ze soën.
 • Wien als Erwuessenen ugeschwat gëtt, fir en Don ze maachen, fënnt hei eng gudd Geléigenheet fir séng Générositéit ze weisen. Als klenge Merci kritt Däer als symbolesch Zill e Stéck Seef. Fir Donën vun 20 Euro un, kann eng Spendequittung ausgestallt ginn.
 • Wien wëll kann och en Don op de Kont vun der Fondatioun Sainte-Irmine maachen. Do ass et wichteg fir bei der Communicatioun unzeginn „Thailand 2017“
  Titulaire: Fondation Sainte Irmine
  IBAN: LU64 1111 7017 0305 0000
  BIC: CCPLLULL
  Communicatioun: Thailand 2017

E grousse Merci am viraus!