Jugendmassen zu Miersch

rldk43dak

Regelméisseg invitéieren den Dechen Felix Steichen a séng Ekipp all Jonk fir eng interaktiv Jugendmass op Miersch. De Rendez-vous ass samschdes ëm 19:15 Auer. No der Mass ass nach Geléigenheet fir zesummen ze schwäetzen, e Patt ze drénken an d’Welt ze verbesseren!

Häerzlech Invitatioun!

  • 1.Oktober (mat Fotoen vun de JMJ a Polen!)
  • 29. Oktober
  • 3. Dezember
  • 28. Januar
  • 25. Februar
  • 25. März
  • 29. Abrëll
  • 27. Mee
  • 24. Juni